Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
deszcz
16°
A A A

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie

W dniu 13.07.2017 r. Gmina Szubin podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kowalewie” nr RPKP.03.05.01-04-0007/17 współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Kowalewie

Planowany efekt: Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Kowalewie polegająca m.in. na: wymianie starych kotłów węglowych na nowoczesny kocioł gazowy, montażu nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, wymianie tradycyjnego oświetlenia na światła typu LED, montażu ogniw fotowoltaicznych oraz systemów solarnych, wymianie stolarki drzwiowej oraz dociepleniu stropodachu, co wpłynie na lepsze zarządzenie energią cieplną i poprawi politykę ekonomiczną szkoły. Poprzez poprawę infrastruktury technicznej budynku w stopniu ogólnym poprawi się jakość infrastruktury społecznej, co w rezultacie doprowadzi do polepszenia jakości życia na terenie objętym projektem. Ponadto użytkownie zmodernizowanej infrastruktury oświatowej pozwoli na poprawę jakości świadczenia usług edukacyjno-oświatowych w Szkole Podstawowej w Kowalewie. Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.

  • Wartość projektu: 953 900,06 zł
  • Dofinansowanie ze środków UE: 638 130,81 zł