Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
23°
A A A

Gospodarka wodno-ściekowa

WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY SZUBIN

OGŁOSZENIE - Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków za 2023 rok

     Burmistrz Szubina informuje, że, w związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) - art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 5aa, gminy co najmniej raz na 2 lata mają obowiązek przeprowadzić kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodności postanowień tych umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

     Na terenie gminy Szubin od lutego 2024 r. zostaną sukcesywnie przeprowadzane kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie przestrzegania przez ich właścicieli ww. obowiązków.

Kontrole dotyczą 2023 roku i będą polegały na pisemnym wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Szubinie (Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej), celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą wywożącym nieczystości płynne oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT, inne dokumenty potwierdzające wywóz).

     Posiadane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości adekwatną do liczby użytkowników tej nieruchomości i zużycia wody.

     Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie. Lista przewoźników udostępniona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szubin.

     Wobec właścicieli nieruchomości, na terenie których stwierdzone zostaną rażące uchybienia bądź nieprawidłowości, podjęte zostaną czynności zmierzające do prawnego wyegzekwowania obowiązku prawidłowego gospodarowania nieczystościami ciekłymi, takie jak: kontrola Nadzoru Budowlanego bądź ukaranie mandatem karnym w myśl ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 ze zm.), w wysokości do 500 zł (w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł).

     Prosimy mieszkańców o współpracę i umożliwienie sprawnego przeprowadzenia wymaganych prawem czynności kontrolnych.

 MATERIAŁY INFORMACYJNO - PROMOCYJNE:

WNIOSKI:

INFORMACJE: