Czwartek, 18 lipca 2024
Imieniny: Kamil, Robert, Szymon
słonecznie
17°
A A A

Ważne informacje dla firm

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, szkoły, instytucje) zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi, w szczególności w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szubin, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Przypominamy, iż na podstawie zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach Burmistrz Szubina jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli w zakresie wypełnienia obowiązków gospodarki odpadami przez Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych nieobjętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi  nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych:
1) Odpady komunalne - wytwarzane w wyniku bytności pracowników (np. butelki po wodzie, chusteczki higieniczne, ogryzki, skórki od banana).
Obowiązki:
– wyposażenie nieruchomości w zespół pojemników umożliwiających prawidłową segregacje odpadów, utrzymanie pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym;
– zawarcie umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Szubina dostępnym na BIP Urzędu Miejskiego w Szubinie pod adresem: https://bip.szubin.pl/artykul/592/9872/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci
– segregacja odpadów na pięć podstawowych frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane,
– w przypadku kontroli posiadanie umowy na odbiór w/w frakcji oraz dowodów uiszczania opłat za usługę odbioru odpadów.

2) Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności

Odpady niebędące odpadami komunalnymi (np. toner, stary komputer, wyposażenie biurowe, odpady remontowe, inne specjalistyczne odpady w zależności od branży, itp.).
Obowiązki:
– wpis do bazy danych odpadowych, jeśli prowadzona działalność tego wymaga. Sprawdź na stronach ministerialnych: BDO
– postępowanie z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania, w tym ograniczanie masy powstających odpadów,
– zapewnienie odbioru odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności (dowody: umowy na odbiór określonych frakcji odpadów, karty przekazania odpadów oraz dowody uiszczania opłat za usługę odbioru odpadów itp.),
– selektywne zbieranie odpadów.

Ewidencja Odpadów

Od 1 stycznia 2020 roku ewidencję odpadów należy prowadzić tylko i wyłącznie poprzez rejestr BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco  ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencjonowanie odpadów ma zapewnić ilościową i jakościową kontrolę odpadów wytwarzanych, przekazywanych, transportowanych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych. Ewidencja odpadów zapewnia także kompleksową kontrolę w zakresie obrotu odpadami. Ustawodawca wprowadził również szereg odstępstw od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach dotyczy to:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 (wpis do rejestru z urzędu dokonany przez Marszałka województwa);
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 (osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, korzystające z odpadów na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku);
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 (podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach);
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą dwóch rodzajów dokumentów:
• kart ewidencji odpadów
• kart przekazania odpadów

Karta ewidencji odpadu to dokument prowadzony w systemie rocznym, który poświadcza postępowanie z odpadem od momentu, kiedy znalazł się on w posiadaniu przedsiębiorcy, do chwili, gdy odpad poddano procesom przetworzenia lub został on przekazany kolejnym posiadaczom odpadów, prowadzi się ją odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz miejsca prowadzenia działalności. Kartę ewidencji odpadów sporządza podmiot, który wytwarza i gospodaruje odpadami.

Natomiast karta przekazania odpadu to jednorazowy dokument, który potwierdza wyłącznie przekazanie odpadu kolejnemu posiadaczowi odpadów.

Pod obowiązek rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru-BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru-BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu.

Poniżej wskazujemy akty prawne, które pomogą przedsiębiorcom zapoznać się z obowiązkami dotyczącymi selektywenj zbiórki odpadów, w związku z prowadzonymi przez nich działalnościami.

Regulacje prawne:

  •  ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (art. 4d), która wprowadziła obowiązek selektywnego zbierania wytworzonych przez wytwórcę odpadów;
  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcjii odpadów;