Wtorek, 21 maja 2024
Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
pochmurno
21°
A A A

Natura 2000

               Natura 2000 to sieć obszarów chronionych w Unii Europejskiej, mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz ochronę dzikiej przyrody i środowiska naturalnego. Sieć ta obejmuje obszary o wyjątkowej wartości przyrodniczej, takie jak siedliska przyrodnicze, ptasie, czy gatunki roślin i zwierząt, które wymagają szczególnej ochrony. Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek wyznaczyć obszary Natura 2000 na swoim terenie, a te obszary są następnie objęte specjalnymi regulacjami dotyczącymi ochrony przyrody i środowiska. Celem tworzenia obszarów Natura 2000 jest zapewnienie trwałego zachowania i ochrony dzikiej przyrody oraz zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

                 Na terenie Gminy Szubin utworzono 4 obszary Natura 2000 o statusie specjalnej ochrony siedlisk trzy obszary oraz jeden specjalnej ochrony ptaków.

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (kod obszaru: PLB300001) to obszar chroniony w ramach sieci Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków. Jest to teren o wyjątkowej wartości przyrodniczej, obejmujący dolinę rzeki Noteci oraz Kanał Bydgoski, który jest sztucznym kanałem łączącym Wisłę z Notecią. Obszar ten charakteryzuje się różnorodnymi siedliskami wodnymi, terenami bagiennymi, łąkami oraz roślinnością nadwodną. Jest to ważny obszar dla wielu gatunków roślin, zwierząt oraz ptaków, w tym dla wielu gatunków ptaków wodnych, takich jak perkozy, łabędzie czy kaczki. Ochrona Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego ma na celu zachowanie bioróżnorodności oraz zapewnienie trwałego zachowania tych unikalnych siedlisk naturalnych.

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, obejmująca obszar 32672,1 ha, w tym:

21180,5 ha położone w województwie wielkopolskim na terenie gmin: Chodzież – gmina wiejska (3998,6 ha), Szamocin (5453,7 ha), Białośliwie (2148,9 ha), Kaczory (2144,2 ha), Miasteczko Krajeńskie (2022,2 ha), Ujście (1365,1 ha), Wyrzysk (3486,2 ha) i Gołańcz (561,6 ha),

11491,6 ha położone w województwie kujawsko-pomorskim na terenie gmin: Białe Błota (493,3 ha), Sicienko (1111,7 ha), Kcynia (2406,3 ha), Nakło nad Notecią (4106,5 ha), Sadki (3305,4 ha), Szubin (15,6 ha)- na północ od miejscowości Chobielin Młyn i Miasto Bydgoszcz (52,8 ha);

Celem wyznaczenia obszarów jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie.

Nazwa sprawującego nadzór: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Solniska Szubińskie (kod obszaru: PLH040030) to obszar chroniony w ramach sieci Natura 2000, znajdujący się w okolicach Pińska i Ameryczki przy drodze wojewódzkiej nr 247. Obszar ten stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk. Obejmuje solniska, czyli tereny wykorzystywane historycznie do wydobycia soli. Solniska Szubińskie są ważnym obszarem dla różnorodności biologicznej, ponieważ stanowią środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które przystosowały się do specyficznych warunków solniskowych. Ochrona tego obszaru w ramach Natura 2000 ma na celu zachowanie unikalnych siedlisk solniskowych w szczególności takie jak: śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) , starodub łąkowy (Angelica palustris) oraz chronienie gatunki zwierząt z nimi związanych.

Solniska szubińskie zajmują powierzchnię 361,8800 ha - obszar obejmuje słonolubne łąki, pastwiska i szuwary – siedlisko skrajnie rzadkie i ginące w Polsce. Obszar stanowi ważną część polskich zasobów tego typu siedliska.

Nazwa sprawującego nadzór: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Łąki Trzęślicowe w Foluszu (kod obszaru: PLH040027)  to obszar specjalnej ochrony siedlisk, będący częścią sieci Natura 2000. Jest to teren o dużym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej, ze względu na występowanie charakterystycznych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Obszar obejmuje rozległy kompleks łąk świeżych i wilgotnych, obszar cechuje wyjątkowe bogactwo gatunków i siedlisk przyrodniczych ważnych dla rejonu Wielkopolski. Łącznie zidentyfikowano 7 siedlisk przyrodniczych, zajmujących ponad 50% terenu. Łąki Trzęślicowe w Foluszu zajmują powierzchnię 2130,8400 ha.

Nazwa sprawującego nadzór: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Równina Szubińsko - Łabiszyńska (Kod obszaru: PLH040029) to obszar specjalnej ochrony siedlisk, obejmuje dno doliny ukształtowanej przez rzekę Noteć. Wypełniają ją organiczne gleby podlegające ochronie - torfy niskie i mursze. Zagospodarowana jest jako układ łąkowy mający swoją kontynuację w postaci kompleksu łąk Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wartością tego obszaru jest jego charakter określany przez ciągły kompleks łąk towarzyszący rzece na długości około 23 km. W obszarze stwierdzono występowanie 5 typów siedlisk przyrodniczych, zajmujących zaledwie ok. 10 % powierzchni obszaru. Występuje tu też starodub łąkowy, choć jego populacja jest niewielka. W obszarze notowany jest też gatunek płaza – kumaka nizinnego.Równina Szubińsko-Łabiszyńska zajmuje powierzchnię 2825,8500 ha.

Nazwa sprawującego nadzór: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy