Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
22°
A A A

Eksperymentalne szkoły

EFS kolor 2018

29 sierpnia 2019 r. Gmina Szubin podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Eksperymentalne szkoły” nr RPKP.10.01.02-04-0007/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, poprzez utworzenie w szkołach Gminy Szubin profesjonalnych pracowni matematycznych. Cel zostanie zrealizowany poprzez wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego; kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.

Planowany efekt: Projekt przewiduje: doposażenie 4 szkół podstawowych z Gminy Szubin w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez utworzenie w szkołach profesjonalnych pracowni matematycznych.

Stworzenie pracowni jest jednym z podstawowych warunków unowocześnienia pracy szkolnej, realizacja ich przyczyni się do podniesienia efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, stworzy warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Pracownia matematyczna wyposażona w niezbędne instalacje techniczne oraz w odpowiedni sprzęt, środki i materiały dydaktyczno - matematyczne konieczne przy realizacji programu nauczania matematyki (i ewentualnie przedmiotów pokrewnych) zapewnia warunki do aktywnej i samodzielnej pracy uczniów, a nauczycielowi stosowanie nowoczesnych metod nauczania.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 96 uczniów oraz 8 nauczycieli, którzy podwyższą swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w studiach podyplomowych.

  • Wartość projektu: 230 128,00 zł
  • Dofinansowanie ze środków UE: 218 621,60 zł