Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
deszcz
17°
A A A

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie

13.07.2017 r. Gmina Szubin podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” nr RPKP.03.05.01-04-0008/17 współfinansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Rynarzewie.

Planowany efekt: Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowejw Rynarzewie polegająca m.in. na: wymianie starych kotłów węglowych na nowoczesny kocioł na biomasę, montażu nowych grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, wymianie tradycyjnego oświetlenia na nowe oprawy LED, montażu ogniw fotowoltaicznych oraz systemów solarnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, co wpłynie na lepsze zarządzenie energią cieplną i poprawi politykę ekonomiczną szkoły. Poprzez poprawę infrastruktury technicznej budynku w stopniu ogólnym poprawi się jakość infrastruktury społecznej, co w rezultacie doprowadzi do polepszenia jakości życia na terenie objętym projektem. Ponadto użytkownie zmodernizowanej infrastruktury oświatowej pozwoli na poprawę jakości świadczenia usług edukacyjno-oświatowych w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.

  • Wartość projektu: 3 474 541,58 zł
  • Dofinansowanie ze środków UE: 2 573 065,18 zł