Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
23°
A A A

Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury

EFRR

20 grudnia 2019 r. Szubiński Dom Kultury w Szubinie podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja Szubińskiego Domu Kultury” nr RPKP.06.04.01-04-0010/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności związane z koniecznością zapewnienia miejsca aktywizacji społeczeństwa. Utworzona w ramach projektu infrastruktura będzie stanowić centrum spotkań oraz realizacji projektów miękkich aktywizujących społeczność. Głównym celem przedsięwzięcia jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze Gminy Szubin.

Projekt wynika z Szubińskiego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 przyjętym uchwałą nr XLIV/548/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2018r. Dokument stanowił podstawę dla określenia działań zmierzających do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji.

W ramach projektu zaplanowano realizację robót budowlanych, remontowych i montażowych skutkujących poprawą stanu technicznego obiektu Szubińskiego Domu Kultury. Obecny stan infrastruktury uniemożliwia efektywne wykorzystywanie. W ramach projektu, Szubiński Dom Kultury zostanie przystosowany do potrzeb realizacji projektów społecznych niwelujących zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy. Projekt wpłynie zatem znacząco na rozwiązanie problemów ze sfery technicznej. W Szubińskim Programie Rewitalizacji wykazano konieczność realizacji projektów społecznych. Brakuje jednak bazy infrastrukturalnej umożliwiającej kompleksowe działania.

Niniejsze przedsięwzięcie zakłada stworzenie takiej przestrzeni poprzez nadbudowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację Szubińskiego Domu Kultury.

  • Dofinansowanie : 3 332 042,60 zł
  • Wkład UE (EFRR) : 2 8869 716,49 zł
  • Wkład Budżetu Państwa : 442 326,11 zł
  • Wartość ogółem :  4 973 490,56 zł