Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
deszcz
22°
A A A

Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie

EFRR

 "Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie"

28 czerwca 2019 r. Gmina Szubin podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. "Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku- ruinach zamku rycerskiego w Szubinie". Nr RPKP.04.06.02-04-0016/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 4.Region przyjazny środowisku, Działania 4. 6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu prac konserwatorskich ruin zamku, zagospodarowaniu terenu w elementy małej architektury oraz urządzenie zieleni wraz z infrastrukturą techniczną.

Realizacja inwestycji odnoszącej się do zabezpieczenia istniejących form architektonicznych uznanych za szczególnie ważne dla regionu uzasadnione jest również względem odniesienia się do przyszłych pokoleń, którym należy zapewnić możliwość poznania regionu i jego historii na równych zasadach, na jakich dostęp do kultury zapewniony jest obecnie. Zachowanie zasobów i dziedzictwa kulturowego, jak i podwyższenie ich atrakcyjności i potencjału poprzez zwiększenie do nich dostępu pozostaje również aspektem podnoszonym w dokumentach o charakterze strategicznym, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i unijnym.

W ramach koncepcji zagospodarowania terenu przewidziano parking dla samochodów osobowych. Projekt przewiduje także budowę instalacji telewizji dozorowej w ramach monitoringu miejskiego. Obszar wokół ruin zamku projektuje się zagospodarować jako miejsce, w którym będą odbywały się zajęcia edukacyjno-rekreacyjne oraz plenerowe dla mieszkańców miasta Szubina. Wytyczono tematyczną ścieżkę edukacyjną wraz z kładką wewnątrz zamku oraz zaprojektowano w obrębie nieruchomości obszar tematyczny o historii zamku dla uczniów szkół. Przewidziano również budowę tarasu widokowego na ruiny zamku, z dostępem bezpośrednio z terenu parkingu dla samochodów osobowych. W obrębie tarasu planuje się wybudowanie tematycznego placu zabaw dla dzieci.

Dostęp do obiektu zapewniony będzie przez najazdy bezpośrednio z terenu bez progów. Wszystkie ciągi piesze dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie inwestycji nie projektuje się progów utrudniających przemieszczanie się.

Inwestycja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb związanych zarówno z poprawą dostępności do istniejących zasobów kultury, jak i wzmocnienia świadomości historycznej i regionalnej wśród mieszkańców Gminy Szubin.

Główny cel projektu to zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko – pomorskiego poprzez przeprowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich ruin zamku rycerskiego w Szubinie.

  • Dofinansowanie : 1 151.063,21 zł
  • Wartość ogółem :  1 500.326,55 zł
  • Koszty kwalifikowalne: 1 354.192,02 zł