Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
pochmurno
22°
A A A

Rekrutacja- Klub Młodzieżowy Bliżej Gwiazd

 

Projekt skierowany jest do 10 ciu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 7-15 lat zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, zamieszkujących sołectwo Samoklęski Małe - miejscowość Samoklęski Małe lub Żurczyn - miejscowości Żurczyn,
Głęboczek, Olek.

KRYTERIA REKRUTACJI:
Dostępowe (obligatoryjne) – (spełnia/nie spełnia)
1) uczestnik projektu nie jest, nie był już uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanego ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023. - (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą )
2) zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR – tj. sołectwo Samoklęski Małe lub sołectwo Żurczyn, miejscowości : Samoklęski Małe,
Żurczyn, Głęboczek, Olek (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą )
3) Spełnienie kryteriów bycia osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – tj. osobą z rodziny korzystającej ze
świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji lub gdy nie jest możliwe uzyskanie
zaświadczenia - oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
4) Wiek uczestnika 7-15 lat (weryfikacja na podstawie formularza rekrutacyjnego – data urodzenia/PESEL).

Kryteria punktowe: Brak


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – 10 osób, o ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w biurze projketu (Urząd Miejski w Szubinie, pokój nr 48) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu. Termin przyjmowania zgłoszeń : 04.01.2021- 22.02.2021 r. 


WARUNKIEM KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU BĘDZIE:
a) spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzonych odpowiednim
dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania ww. dokumentu odpowiednim
oświadczeniem uczestnika projektu – patrz kryteria dostępowe,
b) uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na
rynku pracy, wiek, wykształcenie, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, oraz
zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.
Z uwagi na fakt, że projekt skierowany jest do osób nieletnich dokumenty rekrutacyjne każdorazowo składane i podpisywane będą przez rodzica/opiekuna prawnego.

UWAGA z dn. 24.02.2021 r. Rekrutacja przedłużona do 31.03.2021 r.

UWAGA z dn. 02.04.2021 r. - Rekrutacja przedłużona do 28.04.2021 r. do godziny 11:00 

 

Dokumenty rekrutacyjne: