Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
słonecznie
15°
A A A

Klub Młodzieżowy "Bliżej Gwiazd"

29 grudnia 2020 r. Gmina Szubin podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn.  Klub Młodzieżowy „Bliżej Gwiazd” w ramach Projektu Grantowego LGD: Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"

Numer umowy na realizację projektu grantowego LGD: UM_SE.433.1.244.2017

Nr naboru wniosków o powierzenie grantów 1/2020/EFS

Planowany do realizacji projekt jest zgodny z celem ogólnym LSR „Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy”. Ponadto poprzez zaplanowane wskaźniki produktu i rezultatu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego 1.2 „Pobudzenie aktywności mieszkańców służącej oddolnym inicjatywom i włączeniu społecznemu do 2023 roku” i realizacji przedsięwzięcia „Aktywna integracja w Dolinie Noteci”.

Zgodnie z zapisami przedsięwzięcia LSR projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży - mieszkańców miejscowości o dużym nasyceniu negatywnych zjawisk społecznych tj. objętych Szubińskim Programem Rewitalizacji zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie planuje się objecie wsparciem dzieci i młodzieży z rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej dzieci i młodzieży zamieszkującej sołectwo Samoklęski Małe oraz Żurczyn poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego.

Działania merytoryczne w ramach klubu będą obejmowały:

 • DZIAŁANIA OPIEKUNA KLUBU - podczas tych zajęć uczestnicy zgodnie ze standardem m.in. wezmą udział w prowadzonych przez opiekuna zajęciach i treningach mających na celu aktywną integracje, w tym zajęciach o charakterze wychowawczym
  i profilaktycznym; uzyskają pomoc w nauce i nadrąbią zaległości szkolne; rozwiną swoje zainteresowania w oparciu o alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, uzyskają pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych
  i osobistych.
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE - podczas tych zajęć uczestnicy m.in. rozwiną niezbędne kompetencje społeczne oraz poprawią swoją samoocenę czy wzmocnią poczucie własnej wartości.
 • ZAJĘCIA I WARSZTATY NAUKOWE - które niewątpliwie wpłyną na rozwój edukacyjny, poznawczy i intelektualny dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie. Zadanie obejmuje realizację takich zajęć jak zajęcia z astronomii i fizyki, zajęcia
  z robotyki, geografii i ekologii, które służyć będą wzmacnianiu kompetencji kluczowych uczestników.
 • AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO – pokazanie różnorodnych form aktywności: warsztaty twórcze (filc, glina, malowanie ceramiki, decoupage) oraz warsztaty przygodowe (kajaki, geocaching) jako alternatywy do coraz częstszego spędzania czasu przed komputerem, ale również wzmacniających kompetencje kluczowe. Przewidujemy takie formy zajęć dzięki, którym chcemy zatrzymać pogłębiający się problem niechęci do aktywności innej niż użycie urządzeń nowej technologii tj. smartfonów, tabletów czy komputerów oraz zintegrować uczestników. Zajęcia rozbudząwśród uczestników wrażliwość na kulturę i sztukę (warsztaty twórcze), a także otaczającą przyrodę (warsztaty kajakowe oraz geocaching).
 • WYJAZD INTEGRACYJNO-EDUKACYJNY DO PLANETARIUM I CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY ORAZ ZWIEDZANIE TORUNIA - integracja uczestników ale również rozwój kompetencji kluczowych poprzez udział w pokazie astronomicznym, warsztatach z dziedziny fizyki lub biologii czy poznanie historii miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zajęcia odbywać się będą w Klubie Młodzieżowym za wyjątkiem wyjazdu integracyjno-poza obszar jest niezbędny celem udzielenia wsparcia uczestnikom projektu.

Warsztaty kajakowe zaplanowano w oparciu o Stanicę Wodną w Rościminie (obszar LSR)- obiekt z dostępem do potrzebnego na zajęcia sprzętu kajakowego i sanitariatów. Zajęcia  z ekologii i geografii zostaną przeprowadzone w Minikowie w oparciu o ścieżkę dydaktyczną "Na krawędzi Doliny Noteci" oraz bazę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Minikowie.

Planowany efekt: utworzenie Klubu Młodzieżowego „Bliżej Gwiazd” z atrakcyjnym programem, w którym dzieci będą mogły bezpiecznie spędzić czas, nadrobić zaległości szkolne, zdobyć nowe umiejętności, rozwinąć pasje, podnieść poczucie własnej wartości, etc. Klub Młodzieżowy będzie formą wyrównania szans zarówno tych edukacyjnych jak
i społecznych. Klub zlokalizowany zostanie w Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznym w Niedźwiadach, do którego z uwagi na odpowiednią bazę edukacyjną dzieci będą dowożone, i w głównej mierze ukierunkowany będzie na podniesienie poziomu kształcenia i aktywizację społeczną dzieci i młodziezy poprzez zajęcia i warsztaty tematyczne – rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z naukami ścisłymi (w tym fizyką i astronomią) jak również geografią czy ekologią, aktywne spędzanie czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, wsparcie w procesie nauki. Zadania prowadzone w klubie będą wpływały również na wzmocnienie i rozwój kompetencji kluczowych u uczestników.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 10 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie 2 sołectw objętych Szubińskim Programem Rewitalizacji, tj.: sołectwa Samoklęski Małe oraz sołectwa Żurczyn.

 • Wartość projektu: 30 434,00
 • Wysokość grantu : 28 634,00

UWAGA- REKRUTACJA

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE TERMIN 11.01.2021 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE TERMIN 15.03.2021 r.