Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
deszcz
23°
A A A

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie – Aktualizacja na zakończenie realizacji projektu

files/fotob/product-46.jpg.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie – Aktualizacja na zakończenie realizacji projektu

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYNARZEWIE – AKTUALIZACJA NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

13.07.2017 r. Gmina Szubin podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rynarzewie” nr RPKP.03.05.01-04-0008/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Rynarzewie.

Planowany efekt: Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Rynarzewie polegająca m.in. na: wymianie starych kotłów na biomasę, montażu nowych grzejników płytowych i zaworów termostatycznych, wymianie tradycyjnego oświetlenia na nowe oprawy LED, montażu ogniw fotowoltaicznych oraz systemów solarnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu, co wpłynie na lepsze zarządzenie energią cieplną i poprawi politykę ekonomiczną szkoły. Poprzez poprawę infrastruktury technicznej budynku w stopniu ogólnym poprawi się jakość infrastruktury społecznej, co w rezultacie doprowadzi do polepszenia jakości życia na terenie objętym projektem. Ponadto użytkowanie zmodernizowanej infrastruktury oświatowej pozwoli na poprawę jakości świadczenia usług edukacyjno-oświatowych w Szkole Podstawowej w Rynarzewie. Realizacja projektu przyczyni się również do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu.

Szczegóły inwestycji

Dofinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość inwestycji
4 321 579,60 zł
Wartość dofinansowania
2 403 016,96 zł