Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
pochmurno
24°
A A A
Poprzednia Następna
Obwieszczenie Burmistrza Szubina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA

o podjęciu przez Radę Miejską w Żninie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części gminy Żnin

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317), art. 17 pkt 1, w związku z art. 8h, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Żninie Uchwały nr CV/730/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części gminy Żnin.

        Granicami opracowania objęto 3 obszary w miejscowościach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Brzyskorzystewko, Gorzyce, Jaroszewo, Nadborowo, Sobiejuchy o łącznej powierzchni 2463 ha. Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest m.in. wskazanie nowych terenów pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności 11 elektrowni wiatrowych wraz ze strefami 700 m, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii. Planem objęto również obszary położone w strefie 700 m od elektrowni wiatrowych planowanych na terenie gminy Kcynia. Ww. uchwała jest zamieszczona na stronie internetowej Gminy Żnin pod adresem: https://bip.gminaznin.pl/rada/uchwaly/2024.

   Tereny gminy Szubin w miejscowościach: Retkowo, Ciężkowo, Wrzosy, Żędowo, Wąsosz, Dąbrówka Słupska położone stycznie do granic ww. przystąpienia do sporządzenia planu, znajdą się w zasięgu dziesięciokrotności maksymalnej całkowitej wysokości planowanych elektrowni wiatrowych na terenie gminy Żnin.

   Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Żnina, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@gminaznin.pl lub za pomocą platformy ePUAP, w terminie do dnia 6 maja 2024 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Można podać dodatkowe dane do kontaktu takie, jak adres mailowy, adres do korespondencji lub numer telefonu. Wzór formularza (wniosku do aktu planowania przestrzennego) zamieszczono na stronie internetowej Gminy pod adresem: https://bip.gminaznin.pl/artykul/formularz-wniosku-do-aktu-planowania-przestrzennego.

   Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Żnina.

    Zainteresowani mogą wziąć udział spotkaniach otwartych, dotyczących ww. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części gminy Żnin. Spotkanie otwarte prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online) odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00. Informację o łączu do spotkania będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania pod adresem: https://bip.gminaznin.pl/artykul/ogloszenie-farmy-wiatrowa-spotkanie-otwarte. Spotkanie otwarte w formie bezpośredniej odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39, I piętro, sala sesyjna w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00.

       Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie ul. 700-lecia 39, pok. 40.

Burmistrz Szubina (-) Mariusz Piotrkowski

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Żnina. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie  https://bip.gminaznin.pl oraz dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.


Pozostałe aktualności