Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
17°
A A A
Poprzednia Następna
Obwieszczenie Burmistrza Szubina ws. podjęcia przez Radę Miejską w Kcyni uchwały dotyczacej sporządzenia planu miejscowego zezwalającego na lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 8 lutego 2024 r.

 o podjęciu przez Radę Miejską w Kcyni uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kcyni Uchwały nr LXXIII/535/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia.

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest m.in. wskazanie nowych terenów pod lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym: elektrowni wiatrowych wraz z ich strefami ochronnymi, instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, z treścią ww. uchwały można zapoznać się na stronie: https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1590/378/przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego.html

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski do planu miejscowego mogą być wnoszone do Burmistrza Kcyni na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres: Urząd Miejski w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzad@kcynia.pl oraz platformy usług administracji publicznej ePUAP: /umkcynia/skrytka, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 8 marca 2024 r.

Wzór formularza (wniosku do aktu planowania przestrzennego) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni w zakładce zagospodarowanie przestrzenne: https://bip.kcynia.pl/1689/378/wzor-wniosku-do-aktu-planowania-przestrzennego.html

Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Kcyni.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych na dzień 19 lutego 2024 r. o godzinie 15:00 zaplanowano spotkanie otwarte, prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Informację o łączu do spotkania online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania pod adresem: https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/1587/378/dyskusja-publiczna.html

Ponadto, dnia 22 lutego 2024 r. o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie otwarte w Urzędzie Miejskim w Kcyni na sali nr 001 (sala posiedzeń) w formie spotkania bezpośredniego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

                                                                                                                              Burmistrz Szubina

        (-)

                                                                                                                           Mariusz Piotrkowski

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Kcynia

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Kcyni, zwany dalej: "Administratorem", z siedzibą w Kcyni, ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 20, e-mail: iod@kcynia.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,

adres e-mail: iod@kcynia.pl.

Dane kontaktowe IOD dostępne są także na stronie internetowej Gminy Kcynia – www.kcynia.pl - w zakładce „RODO”.

3. Informacja o wymogu podania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożonych przez Panią/Pana wniosków lub uwag dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o :

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 8a ust. 1 oraz art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)

4. Cel przetwarzania danych osobowych

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzoną procedurą planistyczną dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Informacja o odbiorcach danych i przetwarzaniu danych

 W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

                        podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

                        dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

                        dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;

                        podmiotom, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

                        Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Informacja o okresie przechowywania danych

 Pani/Pana dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu , dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, zgodnie ze wskazaniami art. 8a ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  1. Informacja o przysługujących prawach

 W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych

▪ przysługuje Pani/Panu:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

− na podstawie art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 

Pozostałe aktualności