Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
pochmurno
26°
A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Szubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.szubin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 21.01.1999

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.02.2020

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 11.08.2023

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część obrazków nie posiada tekstu alternatywnego,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów WORD (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumnetów,

Powody wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • sukcesywnie będą uzupełniane teksty alternatywne,
 • będziemy dokładać starań by nowe dokumenty PDF przygotowane były poprawnie,
 • w przypadku oświadczeń majątkowych - dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 11.08.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Natalia Jaroszewska, adres poczty elektronicznej natalia.jaroszewska@szubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523910730. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Urząd Miejski w Szubinie obsługuje mieszkańców w trzech lokalizacjach:

 • Budynek I przy ul. Kcyńskiej 12 w Szubinie:

Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne dla mieszkańców wejścia od ul. Kcyńskiej. Wejście główne możliwe schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich, a także dla rodziców z wózkami dziecięcymi. Istnieje możliwość wezwania asysty do drzwi zewnętrznych.

 • Budynek II przy ul. Kcyńskiej 12a w Szubinie::

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne dla mieszkańców wejście od ul. Kcyńskiej. Wejście do budynku możliwe po pokonaniu 1 schodka.

 • Budynek III przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie:

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne dla mieszkańców wejścia od parkingu od ul. Kcyńskiej. Wejście główne dostosowane jest dla wózków inwalidzkich, a także dla rodziców z wózkami dziecięcymi. Istnieje możliwość wezwania asysty do drzwi zewnętrznych.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów, wind.

 • Budynek I przy ul. Kcyńskiej 12:

Z holu głównego można dostać się do Biura Obsługi Klienta, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji Sportu i Rekreacji, Wydziału Ochrony Środowiska oraz Wydziału Gospodarki Przestrzennej.  Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się biura  Wydziału Finansowego i Budżetu, Wydziału Finansów Oświaty, Referatu Organizacyjnego i Promocji  prowadzą schody. Na parterze znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i drzwi na parterze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 • Budynek II przy ul. Kcyńskiej 12a:

Z holu głównego można dostać się do punktu kasowego Banku Spółdzielczego. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. 

 • Budynek III przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie:


Budynek posiada cztery kondygnacje, na każde piętro można się dostać windą lub schodami. W budynku na parterze znajduję się Urząd Stanu Cywilnego, na I piętrze sala sesyjna i Biuro Rady Miejskiej, na II piętrze znajdują się biura Wydziału Świadczeń Rodzinnych. Na parterze znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i drzwi na parterze są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

3.Opis dostosowań.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z mieszkańcem na parterze w Biurze Obsługi Klienta. Pracownicy Biura Obsługi Klienta pełnią rolę asystentów osób ze szczególnymi potrzebami.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na posesji Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, ul. Kcyńskiej 12a i Kcyńskiej 34 znajduje się parking ogólnodostępny dla mieszkańców. Wydzielone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 i Kcyńskiej 34.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Szubinie posługujących się językiem migowym (PJM), tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Szubinie, na adres e-mail: um@szubin.pl na numer fax: 52-384-80-71 podając sposób przekazania informacji zwrotnej lub telefonicznie: 52-391-07-00 lub 52-391-07-19.