Poprzednia Następna
Rada Miejska dokonała wyboru ławników

12 września 2023 r. w III budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34 odbyła się LXIII sesja Rady Miejskiej w Szubinie podczas której radni dokonali wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024- 2027.

Obrady poprowadziła Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady.

Przewodnicząca przywitała Burmistrza Szubina – Mariusza Piotrkowskiego, Sekretarz Gminy Szubin – Renatę Kabullę, radnych, dyrektorów urzędu i jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, prasę oraz wszystkich zgromadzonych przed komputerami mieszkańców gminy.

Obowiązki sekretarza obrad pełnił radny Remigiusz Kasprzak.

Podczas sesji Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 31.08.2023 r. do 11.09.2023 r.

W dalszej części Rada Miejska w głosowaniu tajnym dokonała wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Szubinie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania do Sądu Rejonowego w Szubinie została wybrana:

1)    pani Błaszczyk Janina.

Natomiast do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały wybrane:

1) pani Mężykowska Izabela,

2) pani Zając Ewa.

Z treścią uchwał można zapoznać się poniżej.

1) Uchwała nr LXIII/548/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szubinie na kadencję 2024-2027;

2) Uchwała nr LXIII/549/23 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2024-2027.

 Podczas obrad sesji radni podjęli także uchwały:

- w sprawie likwidacji Filii w Słonawach Rejonowej Biblioteki w Szubinie;

- w sprawie uchwalenia Statutu Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie;

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Podczas sesji wyjaśniono, że w/w deklaracja w sprawie odpadów komunalnych skierowana jest dla nowych właścicieli nieruchomości lub składana będzie tylko w sytuacji, gdy zmianie uległy dane stanowiące podstawę ustalenia wysokości opłaty, czyli nastąpiły zmiany mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. urodzenie dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, zgony urodzenie dziecka, itp.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i dodała, że  kolejna sesja planowana jest na 28 września 2023 roku.

Transmisja z obrad sesji Rady Miejskie dostępna jest na stronie internetowej www.szubin.pl w zakładce RADA MIEJSKA / Transmisje z obrad sesji.

 

Galeria zdjęć

Pozostałe aktualności